Privacybeleid

Privacybeleid (Under construction)

Door mijn gegevens in te vullen op een van de formulieren van de website www.sjic.be, ga ik akkoord dat mijn gegevens worden opgeslagen in een database van SJIC.

Die database is eigendom van SJIC, Leen Van de Wouwer, Aanhofstraat 19, 3550 Heusden-Zolder BE0818.866.377 .
Ik ga akkoord dat SJIC mijn gegevens verzamelt voor het verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen en informatie over de diensten van SJIC.
Dit invulformulier en de opslag van mijn data voldoet aan de vereisten van de recentste privacy wetgeving (https://www.google.com/cloud/security/gdpr/).
Ik ga akkoord dat mijn gegevens worden bijgehouden voor onbepaalde duur, tenzij ik mij uitschrijf. Ik heb altijd inzagerecht in mijn gegevens én ik heb het recht om rechtzettingen of schrappingen te vragen.
Ook heb ik het recht om bezwaar te maken of klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T: +32 (0)2 274 48 00, F: +32 (0)2 274 48 35, E: commission@privacycommission.be.)

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens gedeeld worden met derden binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met SJIC verbonden zijn of met enige andere partner van SJIC.
SJIC garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. SJIC werkt voor loopbaanbegeleiding met loopbaancheques samen met erkend loopbaancenter WISL, Stationstraat 62, 8700 Tielt BE 0833 028 278 en VDAB. Mijn data zullen nooit doorgegeven aan derden andere dan de directe partners van SJIC zonder mijn toestemming.

SJIC verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij info@sjic.be.

Verwerkingsdoeleinden
SJIC verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor o.a. administratie, opvolgen van klantendossiers, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.
Rechtsgronden van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen. Elke persoon heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.
Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens gedeeld worden met derden binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met SJIC verbonden zijn of met enige andere partner van SJIC.
SJIC garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
Bewaarperiode
De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
Elke persoon heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.
Bovendien, heeft elke persoon het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar derden.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt elke persoon gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres info@sjic.be
Direct marketing
Elke persoon heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
Klacht
Elke persoon beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, foto’s, ontwerpen, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Leen Van de Wouwer, SJIC of rechthoudende derden.